TRANSPARÈNCIA

Compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Informació institucional i organitzativa.

La finalitat de la “Plataforma TDAH “ serà orientar, facilitar, assessorar; promocionar la investigació, col·laborar en àrees educatives, d’atenció social i científiques, centres, entitats i professionals dedicats a l’estudi i atenció del Trastorn per Dèficit d’Atenció amb/sense Hiperactivitat (TDAH). Així mateix, la “Plataforma TDAH vetllarà per la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones que pateixen TDAH  donat que aquest trastorn implica discapacitat. Les activitats es poden consultar a aquesta web a l’apartat: “Activitats”

Aquesta associació regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

L’associació està inscrita a la Secció 1ª del Registre de Barcelona de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 32248 i  els estatuts es poden consultar a aquesta web a l’apartat: “Documents”

Els òrgans de govern de l’associació són:

L’Assemblea General.

La Junta Directiva que  la componen el president, el vice-president, el secretari, el tresorer i un màxim de 2 vocals.

President: Daniel Parrado Sarria

Vicepresidenta: Rosa Feltre Abril

Secretària: Stephanie D’Onghia

Tresorer: Manuel Fernández Martínez

Vocal 1r: Victoria García Zamora

Vocal 2n: María Peña Juez

Tots els càrrecs són a títol gratuït.

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Les activitats anuals que desenvolupa l’associació són:

Servei d’Atenció a les Famílies, Programa d’Orientació Psicopedagògica, Tallers d’Ajuda Mútua per a pares i mares, Xerrades i Conferències, Taller d’Hàbits d’Estudi a Badalona i Unitat de Reeducació i Trastorns d’Aprenentatge a Sant Boi. Per portar a terme aquestes activitats tenim contractats a 4 professionals a temps parcial i comptem amb 3 voluntaris socis de l’entitat.

Els comptes anuals així com el pressupost es poden consultar al document annex.

Gestió Administrativa

Contractes

L’òrgan responsable de l’entitat en matèria de contractació és la Junta Directiva i per delegació el President.

No tenim contractes signats amb les administracions públiques.

Convenis

25-2-2011 Conveni de col·laboració signat entre Plataforma TDAH i la Fundació Marianao amb l’objecte de crear sinergies institucionals que generin l’enfortiment i ampliació d’aliances  amb altres actors institucionals per l’assoliment dels objectius comuns i específics. Es va signar amb caràcter indefinit.

Ajuts i subvencions

2016 Generalitat de Catalunya: 2.550 €; Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 2.500 €; Ajuntament de Badalona: 1.333 €

2015 Generalitat de Catalunya: 3.000 €; Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 2.500 €; Ajuntament de Badalona: 1.000 €

2014 Generalitat de Catalunya: 3.000 €; Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 1.000 €; Ajuntament de Badalona: 1.000 €

2013 Generalitat de Catalunya: 3.000 €; Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 1.000 €; Ajuntament de Badalona: 288 €

2012 Generalitat de Catalunya: 5.000 €; Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 1.000 €

L’objecte de totes les subvencions ha estat atendre el Servei d’Atenció a les Famílies. Totes les subvencions han estat justificades davant de les administracions atorgants de les mateixes amb la presentació dels corresponents justificants i els comptes anuals de l’acció desenvolupada.

Document: COMPTES ANUALS I PRESSUPOST (338.59 kb)

Associació de familiars i afectats pel TDAH

 La Plataforma TDAH és una associació sense ànim de lucre constituïda a l’any 2005 i formada per afectats i familiars de persones amb TDAH. La seu social està situada a Sant Boi de Llobregat, també tenim una delegació a Badalona. L’àmbit d’actuació de l’associació és el territori català.

Plataforma TDAH està federada a la Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats de TDAH.

També estem federats a la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad.